Brezplačna poštnina pri naročilu nad 30€!

Rezultati nagradne igre

Nagradna igra je zaključena! Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje, glavno nagrado » 1 x Električno strgalo za led proizvajalca Karcher. « pa je osvojil:

jure.jurcic@gmail.com

Vsi sodelujoči ter zmagovalec so bili obveščeni tudi po e-pošti.

Ljubljana, 1.2.2024

Pravila in pogoji nagradne igre

PRAVILA NAGRADNE IGRE
» 1 x Električno strgalo za led proizvajalca Karcher. «

1. člen
Po teh pravilih kot organizator Enetsi d.o.o., Šmartinska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ponudnik) prireja nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

2. člen

Nagradna igra bo potekala na spletni strani trendo.si, ki je dostopna na spletnem naslovu (trendo.si) (v nadaljevanju spletna stran). Nagradna igra bo potekala od petka, 1. 12. 2023 do vključno srede, 31. 01. 2024.

3. člen

V nagradni igri lahko sodeluje polnoletna fizična oseba s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki bo v skladu z navodili izpolnila vse potrebne pogoje. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat. Udeleženec je lahko izžreban samo enkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

Način sodelovanja v nagradni igri:
Naloga sodelujočega je, da na spletni strani uspešno svoj e-poštni naslov in se strinja s pogoji nagradne igre.
Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra bo potekala od petka, 1. 12. 2023 do vključno srede, 31. 01. 2024.

4. člen

Organizator bo med vsemi sodelujočimi izžrebal enega (1) nagrajenca, ki bodo ob izpolnitvi pogojev iz I pravil prejeli nagrado. Izbor nagrad je opredeljen v 5. Členu pravil. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiH ime, priimek, naslov in davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42,00 €, da ponudnik nagrajencu plača dohodnino. V kolikor izžrebanec navedenih podatkov ne predložI v roku 7 dni od prejema obvesHla o žrebu, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Taka nagrada ostane nepodeljena. V kolikor je bil izžreban nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosH v postopku sodelovanja, se nagrada ne podeli.

5. člen

Skupno število nagrad je ena (1). Nagrajenec prejme po eno (1) nagrado. Nagradni sklad: 1 x Električno strgalo za led proizvajalca Karcher. Pridobljene nagrade ni možno zamenjaH za gotovino ali jo prenesH na drugo osebo.

6. člen

Nagradno žrebanje bo izvajal organizator nagradne akcije z naključnim računalniškim žrebom na sedežu svoje družbe. Žrebanje nagrajencev bo potekalo v roku 120 ur po koncu nagradne igre. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na elektronski naslov, ki ga bodo vpisali v kontaktni obrazec.

7. člen

Nagrajenci bodo pozvani, da v roku 7 dni pošljejo podatke za dostavo nagrade na elektronski naslov info@trendo.si. Nagrajenci, ki ne bodo upoštevali roka, ne bodo upravičeni do nagrade.

8. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev (ime, priimek in elektronski naslov) uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre. Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitve nagrad oz. najkasneje do izpolnitve vseh obveznosH nagradne igre bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani. Osebni podatki nagrajencev, ki so podlaga za obračun dohodnine (REK obrazci, zapisnik o žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo do izpolnitve obveznosH nagradne igre. Organizator nagradne igre jamčI, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov. Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja naslednje pravice, da od Enetsi d.o.o. (upravljavec) kadarkoli zahteva:

• Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriH osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomaHziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
• Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določI sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
• Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral.
• Popravek netočnih osebnih podatkov.
• Omejitev obdelave, kadar: o oporeka točnosH osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriH točnost osebnih podatkov, o je obdelava nezakonita, o nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, o upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
• Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
• Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
• Da zoper upravljavca vložI pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov kršI Splošno uredbo o varstvu podatkov. Ne glede na navedeno lahko organizator zbrane osebne podatke še naprej uporablja, v kolikor za to obstaja druga ustrezna pravna podlaga. 9. Člen S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:
• »Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: info@trendo.si.
• »Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.«
• »Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriH brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.« Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Enetsi d. o. o., ŠmarHnska 58, 1000 Ljubljana.

9. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ali višje sile. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi: (trendo.si).
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami se lahko pošlje na info@trendo.si.

10. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pravila pričnejo veljati 30. 11. 2023.

V Ljubljani, dne 30. 11. 2023, 

Enetsi d.o.o.